Evaluation Scotland Wales
The UK Strategy for Financial Wellbeing is taking forward the work of the Financial Capability Strategy Opens in a new window

Mae pobl yng Nghymru’n fwy tebygol o gael anawsterau ariannol, o’i gymharu â chyfartaledd y DU

Strategaeth Galluogrwydd Ariannol Cymru

View in English / Edrychwch ar y dudalen hon yn Saesnegopens in new window

Mae Strategaeth Galluogrwydd Ariannol Cymru wedi’i sefydlu yn strategaeth cynhwysiant ariannol Llywodraeth Cymru ac mae ganddi gysylltiadau ehangach ar draws y rhaglen ar gyfer y llywodraeth.

Bu fforwm Cymru’n cydweithio i adnabod y blaenoriaethau a’r gweithrediadau allweddol yn Strategaeth Galluogrwydd Ariannol Cymru, megis:

 • cynyddu faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cynghori, yn enwedig ymysg plant a phobl hŷn
 • cynyddu a rhannu’r gwaith o ddysgu’r ymyriadau sydd o gymorth i bobl feithrin cadernid ariannol
 • sicrhau bod yr holl waith addysg ariannol yng Nghymru yn gyson ym mhob amgylchedd dysgu, i bob dysgwr
 • gwerthuso ymyriadau galluogrwydd ariannol yng Nghymru mewn modd sy’n ein galluogi i adnabod yr hyn sy’n gweithio’n dda.

Strategaeth Cymru mewn manylder

Un o nodau allweddol y Strategaeth fydd gwrando a deall yn llawnach y galluoedd gwahanol sydd gan oedolion ifanc, neu’r rhwystrau a wynebir ganddynt, er mwyn gallu datblygu dulliau galluogrwydd ariannol mwy effeithiol, cynaliadwy a dymunol.

Dysgu rhagor

Latest News

 • Wednesday 10 April 2019

  Your views needed: A money guidance practitioner framework

  Read more
 • Tuesday 26 March 2019

  Listening events: share your views with The Money and Pensions Service

  Read more
 • Wednesday 6 March 2019

  Financial wellbeing in the workplace webinar

  Read more

The Strategy across the UK

As well as the UK Strategy, there are strategies for Northern Ireland, Scotland and Wales.

Galluogrwydd ariannol ar waith

Adroddiad gwerthusiad a gyhoeddwyd ar gyfer ‘Siarad, Dysgu, Gwneud’

Ers 2016, mae ein prosiect ‘Siarad, Dysgu, Gwneud’ wedi bod yn annog rhieni drwy Gymru i siarad â’u plant am arian. Darllenwch y canlyniadau o’r cynllun peilot.

Dysgu rhagor

Gwasanaeth Arian a Phensiynau: ddigwyddiadau gwrando

Dyma gyfle i gyflwyno’ch gobeithion, dyheadau ac uchelgeisiau wrth i ni gychwyn datblygu ein Strategaeth Genedlaethol a’r cynllun corfforaethol tair blynedd.

Dysgu rhagor

Canllaw cefnogol ar y Dreth Gyngor ar gyfer awdurdodau lleol

Mae dyledion y Dreth Gyngor nawr y rheswm mwyaf cyffredin pam fod pobl yn chwilio am gyngor ar ddyledion. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer adferiad cefnogol y Dreth Gyngor, yn cynnwys arfer da ac astudiaeth achos.

Dysgwch fwy a lawrlwytho’r canllaw (yn Saesneg)